www.bilgipınarım.com
Tarih-Saat
A Atatürk
ss
SİVİL SAVUNMA  GÜNÜ (28 ŞUBAT)
a
ss


Sivil Savunma günü ülkemizde de 28 Şubat tarihinde düzenlenmektedir.
SİVİL  SAVUNMA  NEDİR ?
İlk insanların toplu yaşamalarından günümüze kadar insanlar arasındaki çatışmalar ve anlaşmazlıklar süregelmiştir.Toplumsal bünye değiştikçe insanların ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri değişmiştir.
Bu toplumsal ihtiyaçların değişim göstermesi anlaşmazlıklara, anlaşmazlıklar çatışmalara, çatışmalar savaşlara, savaşlar da insanlarda ; acılara, sıkıntılara ve zararlara neden olmuştur.
Savaşlar insanların kendi kendilerine yol açtıkları en büyük felaketlerden biridir.Tüm insanların bunu bilmesine rağmen savaşlar devam etmektedir.Savaşlar silahlanma yarışına neden olmuştur.Savaş Sanayisi gelişmiştir.Savaş sanayisinde bugün mekanik, elektronik,nükleer silahlar ve biyolojik silahlar kullanılmaktadır.
Hiç kuşku yok ki düzenli orduların yanında sivil halk da savaşlardan etkilenmekte, yaralanmakta ve ölmektedir.
Birinci dünya savaşında 9,5 milyon kişi ölmüştür.Bunların %5’i sivil, %95’i de askerdir.
İkinci dünya savaşında 52 bin kişi ölmüş, bunların da %52’si asker, %48’i sivil insanlardandır.Örnekler çoğaltılabilir.
Bu gerçekler cephe gerisindeki sivil halkın örgütlenmesini gündeme getirmiştir.Sivil Savunmanın kurumlaşması sağlanmıştır.
Yurdumuzda ilk olarak 1928 yılında çıkarılan bir talimname ile Sivil Savunma Hareketi  başlamıştır.
1938 yılında 3502 sayılı pasif korunma kanunu ile yürütülmeye çalışılmıştır.
28 Şubat 1959 tarihinde 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu çıkartılarak yürürlüğe konmuştur.Sivil Savunma Hizmetleri bu kanun ile İçişleri Bakanlığı uhdesine verilmiş ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

SİVİL SAVUNMANIN GÖREVLERİ :
Sivil Savunma Savaşlar ve Afetlerde halkın can ve mal güvenliğini korumak, kayıpları ve ölümleri en aza indirmek, top yekun  savunma yapabilmektir.
a)-Savaş zamanı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması,
b)-Tabii afetlerde can ve mal kurtarma,
c)-Büyük yangınlarda, can ve mal kaybını azaltma,
d)-Yok olmaları ve çalışamaz duruma gelen resmi müessese ve kurumları çalışır hale getirme, bekleme, koruma, onarılma ve yenilenmesi.
e)-Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi ve katılımın sağlanması.
f)-Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesi.
Bu tedbir ve gayretlerin esasları Sivil Savunma Kanunuyla düzenlenmiştir.
Nitelik olarak Sivil Savunma; 1-SİLAHSIZ. 2-KORUYUCU. 3-KURTARICI. Önlem ve faaliyetler bütünüdür.
./…
SİVİL SAVUNMANIN ÜLKEMİZDEKİ TEŞKİLATLANMASI :

            Sivil Savunma Hizmetlerinin yürütülmesi, teşkilatlandırılması sorumluluğu 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanun gereğince İçişleri Bakanlığına verilmiştir.
İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İllerde Sivil Savunma İl Müdürlükleri, İlçelerde Sivil Savunma İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
Her Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında da bu hizmetleri yürüten birimler Uzmanlıklar bulunmaktadır.
Yerel yönetimlerde de Uzmanlıklar şeklinde birimler bulunmakta kurum içi faaliyetleri yürütmektedirler.
Mülki İdare Amirlerinin Sivil Savunma hizmetlerinde sorumlulukları vardır.En alt birimler olarak ta Mahalli Kuvvetler şehir, kasaba ve köylerde görev alırlar.Mahalli Kuvvetleri halktan seçilerek görev verilen kişiler oluşturur.

A)-SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ :

            1-Karargah Servisi.
2-Kılavuz Servisi.
3-Kurtarma Servisi.
4-İlkyardım ve Ambulans Servisi.
5-Sosyal Yardım Servisi.

 

B)-SİVİL SAVUNMAYA YARDIMCI SERVİSLER :

            1-Emniyet ve Trafik Servisi.
2-İtfaiye Servisi.
3-Hastaneler Servisi.
4-Teknik Onarım Servisi.

                    C)-KORUMA KILAVUZLARI.

            1-Şef Kılavuz.
2-Baş Kılavuz.
3-Kılavuz.
Servis görevlileri, tanınma işaretleri ve tespit edilmiş Üniformaları ile tanınırlar.Resmi     ve Özel müesseselerde kendi personellerinden yukarıdaki teşkilata benzer servislerini kurarlar.

İKAZ VE ALARMLARI TANIYALIM :

 

A)-HAZIRLIK İKAZI :

            Bir savaş tehlikesine karşı sivil halk ve müesseselerin gereken son hazırlık önlemlerini almaları için Hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde verilen ikazdır.
Radyo, TV ve diğer yayın araçları arcılığıyla verilir.
YAPILACAK İŞLER :

            a)-Sığınaklar gözden geçirilir,
b)-Eksiklikler tamamlanır,
c)-Binalarda, çatılarda, yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurmayınız.
d)-Karartmaya uyunuz.
e)-Işık yakmayınız.                            

B)-SARI İKAZ :

            Saldırı İhtimali Var demektir.3 dakika düz siren sesi ile verilir.

            İÇERİDEYSENİZ;
            a)-Havagazı, elektrik ve su vanalarını kapat.
b)-Yanan ocak, Soba v.s söndür.
c)-Kapı, Pencereleri kapa, perdeleri çek.
d)-Gerekli malzemeleri al ve sığınağa gidiniz.

            DIŞARIDAYSANIZ;
a)-Saklanmak için, en yakın sığınağa gidiniz.
b)-Sığınak yok ise bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.

            ARAÇTAYSANIZ;
a)-Aracı durdurunuz,açıktaki insanlar gibi davranınız.

C)-KIRMIZI İKAZ :

            Saldırı tehlikesi var anlamındadır.3 dakika yükselip alçalan siren sesiyle verilir.
İÇERİDEYSENİZ;
            a)-Sarı ikazdaki eksiklerini tamamla.
b)-En yakın sığınma yerine git.
c)-Sarı ikazdan önce Kırmızı ikaz verilmiş ise aynı önlemleri al.
d)-Sığınakta,  tehlike geçti ikazını alana kadar bekleyiniz.
DIŞARIDAYSANIZ;
a)-En yakın sığınma yerine git.
b)Uzaktaysanız Köprü altı, duvar dibi veya çukur yerlere saklanınız.
c)-Vücudunuzun açık bölümlerini kapatınız.
d)-Tehlike geçti ikazını bekleyiniz.
ARAÇTAYSANIZ;
a)-Elverişli bir yerde durunuz.Açıktakiler gibi davranınız.

D)-RADYOAKTİF SERPİNTİ VEYA KİMYASAL SALDIRI TEHLİKESİ İKAZI :

            Radyoaktif serpinti veya Kimyasal saldırı var anlamını taşır.Kesik, kesik siren sesi ile Radyo, TV gibi yayın araçları ile verilir.

İÇERİDEYSENİZ;
a)-Diğer alarmlardaki tedbirleri alınız.
b)-Radyoaktif serpinti ve Kimyasal maddelerin vücutla temasını ve evin içine sızmasını engelleyici tedbirler alınız.
AÇIKTAYSANIZ;
a)-En yakın sığınma yerine veya kapalı bir yere gidiniz.
b)-Vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz.
ARAÇTAYSANIZ;
a)-Elverişli bir yerde durunuz.
b)-Sığınma yerine veya kapalı bir yere gidiniz.
c)-Emin bir yer bulamıyorsanız kapı ve camları kapatarak araç içinde kalınız.
d)-Vücudunuzun açık yerlerini kapatınız.

E)-BEYAZ İKAZ – (TEHLİKE GEÇTİ) :

            Tehlike geçti anlamındadır.Radyo, TV, Megafon yayın araçları ile duyurulur.

            a)Bu ikaz verildiğinde sığınma yerlerinden ve saklandığınız yerden çıkabilirsiniz.

Dökümanı rar olarak indirmek için tıklayınız>>>>